หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา เริ่มรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
   
 

 
 
 
 
 
 
   
 
   
  กำหนดขอบเขตพื้นที่ต้องการอนุรักษ์หรือจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน
  ขุดลอกหนองบึงที่มีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  ปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่นของตำบล โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หายาก ไม้วรรณคดี สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับให้ ร่มรื่นและสวยงามเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของท้องถิ่น เป็นแหล่งสมุนไพร แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
  สนับสนุนปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบดูแลจัดการต่าง ๆด้วยตนเอง เพื่อเกิดสำนึกแห่งความรัก หวงแหน และรับผิดชอบ
  อบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตำบล
 
 
 
 
 
   
 
   
  เร่งรัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชน และใช้ในภาคการเกษตร
  จัดอบรมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
  สำรวจ คู คลอง หนอง บึง เพื่อขุดลอกให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
  สำรวจระบบระบายน้ำเสีย และน้ำทิ้ง ที่สร้างความรำคาญโดยทำการระบายน้ำออกไปจากชุมชน
  ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
  อบรมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ไม่เผาฟางหลังการเก็บเกี่ยว จัดทำคู่มือแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  ยกระดับการศึกษาและความรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคนและ เศรษฐกิจฐานราก
  จัดทำแหล่งศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน จากหมอยาพื้นบ้าน ตำรายาพื้นบ้าน
  จัดทำแหล่งผลิตยาพื้นบ้าน บรรจุหีบห่อและจำหน่ายพร้อมทั้งการตลาด
  พัฒนาแหล่งผลิตสมุนไพรในตำบลโดยพัฒนาพื้นที่วัด วัดร้าง บ้าน โรงเรียน ที่สาธารณประโยชน์เป็นแหล่งผลิต สมุนไพรเพื่อใช้และขาย
  ประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่ายงานราชการและเอกชน ที่มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทยมาอบรมให้ความรู้
  การนำศึกษานอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งหวังด้านประสิทธิภาพ
  สืบทอดความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาโรคแบบพื้นบ้านแก่ผู้สนใจ
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  อบรมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการให้ความร่วมมือรักษาทรัพย์สินขององค์กรท้องถิ่นที่จะดูแลรักษา ให้ใช้งานอย่างสมประโยชน์
  จัดเวรยามร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ ณ จุดที่พักและให้บริการตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการ เดินทางพักผ่อนเนื่องในเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ซึ่งกำหนดภารกิจร่วมไว้ที่จุดสี่แยกตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์คู่มือคำแนะนำสำหรับอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม
  จัดสร้างอาคารสำนักงานพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชนให้เพียงพอต่อส่วนราชการ และบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร
  ฝึกอบรมสัมมนาแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  อบรมให้มีการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐ โทรศัพท์ : ๐๕๕-๐๐๙-๙๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,473,189 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com