หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา เริ่มรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
   
 

 
 
 
 
 
 
   
 
   
  สำรวจไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะเพื่อจัดขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ครบทุกครัวเรือน
  สำรวจครัวเรือนที่ขาดน้ำประปาเพื่อจัดให้มีหรือขยายท่อเมนประปาให้ได้บริการครบทุกครัวเรือน
 
 
 
 
 
   
 
   
  สำรวจเส้นทางคมนาคมทุกสายในตำบลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
  ก่อสร้างถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง และซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ดีขึ้น
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้เกณฑ์พื้นฐาน ๑๐ ประการ
  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  จัดโครงการจับเข่าคุยแบบเคาะประตูบ้าน มีทีมทำงานไปให้ความรู้ทำความเข้าใจชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องเฝ้าติดตาม และระมัดระวังกลุ่มเสี่ยง ไม่เปิดโอกาสให้มีสิ่งเสพติดหรือภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นในชุมชน
  จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
  จัดฝึกอบรมและสร้างครอบครัวตัวอย่างนำร่อง สร้างเสริมตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมเพื่อการเชิดชู
  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้เด็กและเยาวชนได้เล่นทุกหมู่บ้าน
  จัดตั้งศูนย์พัฒนาชุมชนและครอบครัวโดยให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนในการช่วยเหลือสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น มุ่งความพยายามให้สมาชิกในครอบครัวทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  สนับสนุนภารกิจของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่คาดหวังได้จากผู้ปกครองในการช่วยเหลือเลี้ยง ดูเด็กเล็กในยามพ่อแม่ไปทำงาน
  สร้างความเข้าใจต่อสถาบันครอบครัวถึงปัญหาของเด็กที่ต้องการความอบอุ่นและจิตวิทยากีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งชี้แนะ และให้กำลังใจเพื่อให้ผู้หลงผิดได้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติชน
  ส่งเสริมกลุ่มสตรีในตำบลให้มีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ยกย่องและให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ
  จัดหลักสูตรสร้างพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทุกฝ่าย
  จัดกิจกรรมเข้าค่ายสร้างพลังเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและเป็นนักการข่าวในหมู่บ้าน
  จัดกิจกรรมสร้างครอบครัวเข้มแข็งให้พ่อบ้าน แม่บ้าน และลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 
 
 
 
 
   
 
   
  เพิ่มพูนทักษะยกระดับให้กับราษฎรในชุมชน มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การส่งเสริม อาชีพและขยาย เครือข่ายการทำงานของกลุ่มอาชีพในตำบล
  จัดทำคู่มือ สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ชี้แจงอย่างต่อเนื่องและแจกจ่ายครบทุกครัวเรือน
  จัดทำแปลงสาธิตนาข้าวโดยใช้ “น้ำส้มไม้” ทุกหมู่บ้าน
  ยกระดับการให้ความรู้ของราษฎรในชุมชนโดยการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่
  สนับสนุนการให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวพร้อมขยายเครือข่ายการทำงานของกลุ่ม อาชีพในตำบล
  สร้างโอกาสและความมั่นคงในอาชีพและรายได้
  สร้างโอกาสการมีงานทำการมีรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในช่วงนอกภาคการเกษตร
  ส่งเสริมให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะของเกษตรกรควบคู่ กับการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  สนับสนุนการให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวพร้อมขยายเครือข่ายการสร้างงานให้เกิดกลุ่ม อาชีพมากขึ้นในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐ โทรศัพท์ : ๐๕๕-๐๐๙-๙๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,473,118 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com