หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
www.maeraka.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ศาสนสถานประจำตำบล
แม่ระกา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
" ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม "
นางจิรฐา พลสว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
สถานศึกษาในเขตตำบล แม่ระกา
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา เริ่มรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
   
 

 
 
การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือ เด็ก นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว442) 9 มี.ค. 2550
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว444) [แบบฟอร์มใบสมัคร ฯ] [หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา] 9 มี.ค. 2550
ขยายระยะเวลาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2550 (มท 0891.3/ว378) 8 มี.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว438) 8 มี.ค. 2550
วิทยุในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว431 7 มี.ค. 2550
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0808.3/ว899) [แบบประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษีของ อปท.] [คำอธิบายแบบการประเมิน ฯและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือ 7 มี.ค. 2550
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต (มท 0809.3/2504) 7 มี.ค. 2550
การจัดงานมหกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติรักในหลวง 80 พรรษา ส่งแรงใจไปภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/424) 6 มี.ค. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (มท 0803/ว400) 2 มี.ค. 2550
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว399) 2 มี.ค. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (มท 0803/ว357) 2 มี.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว356) 2 มี.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว121) [บัญชีรายชื่อ ฯ หลักสูตรผู้บริหารการจัดการศึกษาท้อ 2 มี.ค. 2550
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 มี.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว413) 2 มี.ค. 2550
โครงการ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2549, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว396) 2 มี.ค. 2550
ตอบข้อหารือการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 1 มี.ค. 2550
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสอบภัยแล้งปี 2550 1 มี.ค. 2550
การมอบ หมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน 1 มี.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 (มท 0809.2/ว372) 28 ก.พ. 2550
<< หน้าแรก...     1019      1020      1021      1022     (1023)     1024      1025      1026      1027     ....หน้าสุดท้าย >> 1,038
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ : 055-009-931
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
จำนวนผู้เข้าชม 4,203,734 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-401-4041